АГРС - 30

    САУАЛНАМА ПАРА?Ы

Автоматтандырыл?ан газ реттеуші блокты станциясы таби?и ?ысымны? жо?арлы?ын т?мендету немесе оны? берілген т?менгі ?ысым газ м?най жолсерігін т?тынушы?а оны алдына ала берілуіне одаризациялаумен ж?не газ шы?ын ?лшемі ?шін арнал?ан.

АГРС – 30 ТЕХНИКАЛЫ? СИПАТАМАЛАР
АГРС (Рвх) газ ?ысымыны? кірісі 1,2-7,5 МПа (до 10,0 МПа);
АГРС (Рвых) Газ ?ысымыны? шы?ысы 0,3-1,2 МПа;
Рвх.=2,2 кгс/см2. ж?не Рвых.=0,6 гкс/см2. ( t газ 0 0С кезінде ) АГРС ?ткізу ?абіетілігіні? ?ысым интервалыны? негізгі есебі 36950 нм3/час;
Ду вх, мм кезінде Рвх 2,2 МПа ( t кезінде газ 0 0С )
Ду вх, мм кезінд Рвых 0,6 МПа ( t кезінде газ 0 0С )
150
300
Ы?шамдау ж?йесіні? ?ткізу ?абілетілігіні? резервациясы 100% резерв;
АГРС газ ?ысымыны? с?йемелдеу шы?ысыны? д?лдігі ± 5%
Одоризация Автоматты
Апат дабылы Апат дабылыны? ?ашы?ты? шифр шешіліміні? берілуі;
Электр?оектенуі кВт ,Т?тынылу ?уаты 380В 5,0дейін
Т?тынушы?а сан шы?ыс; Біреу (б?данда к?п тапсырыс бойынша)
Блоктын габаритті ?лшемдері, м
КИПиА ''Операторная'' блогі 5,0x3,0x3,0 м
Ауыстырып ?осу блогі 5,0x3,0x3,0 м
Технологиялы? блогі 8,0x3,0x3,0 м
Жылыту газ блогі 7,0x3,0x3,0 м
АГРС - 34т кем емес массасы

 

Запрос стоимости оборудования