АГРС - 30/2

    САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

АГРС «Голубое пламя» 30/2
− жолсерік мұнай газ механикалық қоспалардан және ылғал тамшыдан тазарту;
− берілген дәлдігімен оның сүйемелдеуі және берілген төмен қысым жоғарғысынан төмендетуі ;
− газ жылыту және тасымалдағыш ;
− газ шығын өлшемі ;
− АГРС технологиялық процесстерін реттеу және бақылау автоматтандырылған басқару үшін арналған.
АГРС құрамына
− ауысытырып қосу блогі;
− технологиялық блогі ;
− КИПиА блогі;
− газ жылыту блогі;
− газ одоризация блогі − 2 дана кіреді.;

АГРС ГОСТ орнату категория бойынша 1- 15150-69 У шамамен орындалу климатында ашық ауада пайдаланылады .
240 кгс/м2 қар жүктеме есебі IV территориалды аймақ , ал жел жүктемесі 38 кгс/м2 – III СНиП 2.01.07-85 бойынша территориалды аймақ талаптарына сәйкес орындалады.
ПУЭ – В1-а БТ сәйкес жарылғыш қауіпі бар классы.
НПБ-105-03 – А сәйкес өрт қауіпі бар БТ бойынша категориясы;
СНиП 21-01-97 – II бойынша БТ өрт қауіпі бар деңгейі.
АГРС негізгі техникалық сипаттамалар төмедегі келтірілген кестеде көрсетілген.

Атауы, параметрлер және сипаттамалар Мағынасы
Мпа, газ қысым минималдығы 1,5
Мпа, максималды қысым 5,4
Мпа, сынау газ қысымы 8,1
нм3/с, макисмалды жіперу қабілеттілігі  30000
Минималды жіперу қабілеттілігі, нм3 1100
№ 1, нм3/с жоба өнімділігі бойынша шығыс от 800 до 22000
№ 2, нм3/с жоба өнімділігі бойынша шығыс от 300 до 8000
0С, кірісінде газ температурасы минус 1÷плюс 10
0С, қоршаған ауа температурасы минус 43÷плюс 39
с, күрделі жөндеуге дейін орнатылған ресурс 175200
В, негізгі қоректену кернеуі 220
В, апат қоректену кернеуі 220
Рихтер баллы бойынша СНиП II-7-81 орнатылған станция сейсмикалық аймақ шектігі 7
Габаритті блоктар өлшемі (ұзындық× ен × биіктік), м
− ауыстырып қосу блогі;
− технологиялық блок;
− КИПиА блогі;
− газ жылыту блогі;
− газ одоризацияя блогі – 2 дана.

5,0х3,0х3,07
7,5×5,0×3,04
6,0×3,0×2,9
7,0×3,0×3,17
2,75х1,8х1,0
Блоктар массасы , кем емес, кг 
− ауыстырып қосу блогі ;
− технологиялық блок;
− КИПиА блогі;
− газ жылыту блогі;
− газ одоризация блогі – 2 дана.

10 000
20 000
7 000
12 000
1 000
Қызымет мерзімі, жыл, кем емес 30

Запрос стоимости оборудования