АГРС-ның өнімділігі

номиналды

60.000 нм³/с

жумысқа керекті

55.000 нм³/с

Газ АГРС-қа кіретін кездегі  қысымы (ЖКкір)

2,0-5,5 МПа (до 10,0 МПа)

Берілетін  шығу көлемі

2

АГРС-тың әрбір шығуының газ қысымы

1 ш

0,6 МПа

2 ш

1,2 МПа

АГРС- тың әрбір шығуының өнімділігі

1 ш

300…30.000 нм³/с

2 ш

200…25.000 нм³/с

Кіріс құбырдың диаметрі

DN200

Шығыс құбырдың диаметрі

1 ш

DN300

2 ш

DN200

Ықшамдау жүйе өткізу қабілеттілігі бойынша  резервтеу

100% резерв

Газ АГРС-тан шығатын кездегі қысымының үдету дәлдігі

± 5%

Одоризация

Автоматты

Апат дабылы

Автоматты: технология және қорғау- өрт хабарлағыш (ҚӨХ)

кВт, электроқоректену тұтыну қуаттылығы

4,0 (220В)

Блоктардың габаритті өлшемдері, м

ұзындық× ен × биіктік

Ауыстырып қосу блогі

6×3×3 м

Газ тазарту түйіні

6×2,8×2,3м

Газ жылыту түйіні

4×2,6×2,6 м

Ықшамдау блогі

7,5×5,6×3 м

Жылыту тасымалдағыш дайындығы

8×3×3 м

№1-ші газ шығынның есеп түйіні

8×2×2 м

№2-ші газ шығынның есеп түйіні

12×1,8×2 м

№1-ші автоматты  одоризация блогі

1,6×1×2,75 м

№2-ші автоматты  одоризация блогі

1,6×1×2,75 м

Блок операторной с мастерской

7×3×3 м

Масса АГРС не более 63т

 

Запрос стоимости продукции

производство нефтегазового оборудования

Рубрика "Наш человек!"

Продукция

Рекламные материалы

Опросные листы